Layatri Bolem uit India volgt een opleiding tot vroedvrouw.

Prasanna, Sashi, Siromani en Anusha uit India volgen een vakopleiding.


Het Fonds Hoeve Zadoks Fonds

Het bestuur bestaat uit zes leden, die 3 keer per jaar ter vergadering bijeen komen. De diversiteit in beroepsmatige achtergrond van de bestuursleden draagt bij aan een genuanceerde besluitvorming ten aanzien van de ingediende hulpaanvragen.

Samenstelling bestuur
Dhr. Drs. K.G. Tuitjer MCM - Voorzitter
Dhr. Ir. C.L. de Wit - Vice-Voorzitter
Mw. Drs. N.S. de Wit MMO - Secretaris
Dhr. Drs. N.E.C. Boudeling RC MBA - Penningmeester
Dhr. Drs. R.L.E.G. Roijen - Lid

Functie bestuur
Het bestuur toetst elke nieuw binnengekomen aanvraag aan de doelstelling van het fonds. Jaarlijks worden gemiddeld zo'n vijftig individuele aanvragen in behandeling genomen. Het bestuur kijkt naar de mogelijkheden voor alternatieve financiering en waar nodig wordt aanvullende informatie opgevraagd. Het bestuur volgt de voortgang en terugkoppeling inzake reeds verleende ondersteuning. De functie van bestuurslid is een onbezoldigde functie, slechts eventuele ten behoeve van het Fonds gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Kapitaal fonds
Het jaarlijkse budget van het Hoeve Zadoks Fonds wordt in hoofdzaak bepaald door het rendement op de nalatenschap van de oprichters.

Samenwerking met andere stichtingen
Het Hoeve Zadoks Fonds kent een lange historie van goede samenwerking met onder meer:
▪ het Liliane Fonds in Den Bosch
▪ de stichting Twee Steden over de grenzen, verbonden aan het Twee Steden ziekenhuis in Tilburg/Waalwijk

© Copyright 2016 Hoeve Zadoks